جمعه, 27 مهر, 1397
FRIDAY, October 19, 2018
پنج شنبه 19 مهر
بازدید معاون فنی و مهندسی شرکت توسعه اماکن ورزشی کشور از استادیوم فوتبال
عکس: امید محمودی


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2017 Azadi Sport Complex, All Right Reserved