جمعه, 07 اردیبهشت, 1397
FRIDAY, April 27, 2018
یک شنبه 26 فروردین
برگزاری مسابقات تیراندازی به اهداف پروازی در رشته تراپ در آزادی
عکس: علیرضا حمزه لو


تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
کد پستی: 1484813111
021 - 4473 90 22
©2017 Azadi Sport Complex, All Right Reserved