جمعه, 08 اردیبهشت, 1396
FRIDAY, April 28, 2017
مزایده
نوع مزایده:
وضعیت مزایده:
دو شنبه 14 فروردین - بهره برداري از دو باب رستوران غذاخوري سالن دوازده هزار نفري بانضمام ساير متعلقات آن در مجموعه ورزشي آزادي -تجديد
تاریخ ثبت: دو شنبه 14 فروردین 1396
موضوع: بهره برداري از دو باب رستوران غذاخوري سالن دوازده هزار نفري بانضمام ساير متعلقات آن در مجموعه ورزشي آزادي -تجديد
محل اجرا: استان تهران – مجموعه ورزشي آزادي تهران
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/02/10
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/01/19 الی 1396/01/27
اطلاعات بیشتر
دو شنبه 14 فروردین - بهره برداري از پاركينگهاي ضلع شرقي و غربي مجموعه آزادي
تاریخ ثبت: دو شنبه 14 فروردین 1396
موضوع: بهره برداري از پاركينگهاي ضلع شرقي و غربي مجموعه آزادي
محل اجرا: استان تهران ،شهر تهران، مجموعه ورزشي آزادي
آخرين مهلت ارائه و تحویل پيشنهاد:
1396/02/10
تاریخ خرید و دريافت اسناد:
از: 1396/01/19 الی 1396/01/27
اطلاعات بیشتر
تهران - کیلومتر 5 آزاد راه تهران کرج
مجموعه ورزشی آزادی
021 - 4473 90 22
©2016 Azadi Sport Complex, All Right Reserved